Nederlanders en hun angst voor de Islam

Vandaag ben ik op een Facebookpagina een artikel tegengekomen van één van mijn mede-bloggers op WordPress. Het betreft een artikel met de titel ‘Christelijke feestdagen binnenkort verboden in heel Europa’. Wat mij betreft mag iedereen een mening vormen wat betreft de islam. Hetgeen dat ik nu zo ontzettend jammer vind is dat het vaak gebaseerd is op onjuiste berichtgeving in de media of andere onbetrouwbare bronnen. De haat die ik voel jegens moslims vanuit landgenoten, soms zelfs vrienden, vind ik moeilijk om te verkroppen. Ik snap niet hoe je haat kunt voelen tegenover iets wat je amper kent. Het feit dat veel autochtone Nederlanders geen idee hebben van wat de islam precies inhoudt, is waarschijnlijk ook de reden dat zoveel mensen er angstig voor zijn, en die angst zorgt voor woede. Woede is namelijk een makkelijker te verkroppen emotie dan angst voor het onbekende. Ik vind het zonde dat mensen met haat in hun hart leven, want haat verbittert mensen. Het zorgt ervoor dat men niet meer rationeel kan nadenken. Mensen die haat voelen zijn gevaarlijk. Ze zullen iedere kans aangrijpen om in de tegenaanval te gaan, zelfs als ze niet aangevallen worden. Het meest frappante van het hele verhaal vind ik dat de mensen die het hardst tegen de islam zijn en het meest lijken te willen vasthouden aan de Nederlandse cultuur de Bijbel waarschijnlijk nog niet eens in het echt hebben gezien. Laat staan dat ze weten wat het christelijke geloof precies inhoudt. Ze bewaken iets waarin ze waarschijnlijk nog niet eens geloven. Waarom zo vijandig? Ik geloof in God, ik ben een christen, en ik weet dat niemand mijn geloof in God van me kan afpakken. Misschien wordt het tijd dat meer mensen zich richten op het geloof (welke dat dan ook mag wezen).

In dit artikel wordt naar mijn mening verwezen naar onbetrouwbare bronnen (zoals Partyflock) en daarnaast wordt er olie op het vuur gegooid middels een titel vol met onwaarheden. Het is gevaarlijk om dergelijke uitspraken te doen in een land waarin sommige mensen verblind zijn door de haat tegenover de islam. Ze nemen alles voor waar aan, zelfs als het tegendeel zo vaak wordt bewezen. Vrijheid van geloofsovertuiging staat in de Grondwet. Dit betekent ook dat iedereen het recht heeft om hun geloof te praktiseren binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. Kerstmis is een bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. De overheid is slim genoeg om te beseffen dat het niet mogelijk is om Kerstmis te verbieden, al is het puur omdat het Nederlandse volk dit niet zou pikken. Genoeg redenen (zonder dat ik echt onderzoek heb gedaan) om niet te geloven wat er in dit artikel staat.

Ik hoop dat we in de toekomst vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Ik hoop dat het in de toekomst niet uitmaakt wat je afkomst is, wat de kleur van je huid is, wat je geloofsovertuiging of seksuele voorkeur is. Ik hoop dat mensen leren om te gaan met de verschillende culturen die er binnen onze samenleving met elkaar samenleven. Ik hoop dat mensen elkaar zullen respecteren. Ik hoop dat mijn kinderen in een wereld opgroeien waarbij haat uit het woordenboek is geschrapt. Ik weet dat het niet echt realistisch overkomt op dit moment, maar ach, een beetje dromen mag toch?

Image

93 thoughts on “Nederlanders en hun angst voor de Islam

  • Is dit jouw manier om een discussie te voeren? Ik begrijp dat mijn artikel niet aansluit bij jouw gedachtegang, en daar heb ik ook alle respect voor. Het is alleen vanuit jouw kant niet echt respectvol om dan maar meteen te impliceren dat ik dom ben. Je kent me niet, ik ken jou niet… laten we het gewoon vriendelijk houden. ;)

  • STEDEN IN GEVAAR!
   In Amsterdam, die op het punt staat binnen een of twee decennia de eerste grote Europese stad met een islamitische meerderheid te worden, worden continue roofovervallen gepleegd. Moslim jongeren beroven steeds meer. Er worden meer juwelier aangevallen…
   Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Nederland telt zo’n 3900 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. 600 daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 1650 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten. 

   Uit politiecijfers blijken jongeren van Marokkaans afkomst oververtegenwoordigd te zijn, evenals jongeren van andere etnische afkomst, zoals Turken en Antillianen. Ook zouden de multi-etnische gangs aan een opmars bezig zijn.

   Feit is dat in het algemeen Moslims het meest opvallen in Nederland.
   Moslims voeren naar eigen zeggen een oorlog tegen Nederland.  In feite is er niets anders aan de gang dan een al 14 eeuwen durende verdedigingsoorlog tegen het Mohammedanisme.
   Alleen schuiven de goed georganiseerde en ontwikkelde landen het probleem voor zich uit totdat het onbeheersbaar wordt. Men heeft er even geen zin in, te verwend en te decadent om de eigen cultuur en vrijheid te verdedigen Maar toch, het is en blijft oorlog.

   Met de  Nederlandse geld  opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren groeien razendsnel en maken hun militaire opleiding in in Syrie af…Moskeeën gaan gewoon door met de militanten opleiding. Er worden steeds meer Moslim strijders geronseld.
   De imams werken harder dan ooit! Ze radicaliseren en leiden een hele nieuwe generatie militanten op.
   De duizenden rekruten zijn geronseld door nieuwe netwerken die hun een bevoorrecht leven en een heldendood in dienst van Allah voorspiegelen.
   Ook  besloten veel jonge moslims die met de Nederlands geld opgevoed zijn, de wapens op te nemen tegen de niet islamieten of tegen de Christenen is Syrie!

   Een deel van de eerste lichting Syrië-gangers is de afgelopen tijd naar huis teruggekeerd. Moslim organisaties zien deze mensen als de helden…! Deze veteranen hebben een grote werfkracht. Zij bepleiten hun zaak met gezag en enthousiasme en halen veel jongemannen over hun voorbeeld te volgen. Moskeen in Nederland zijn opleidingscentrum geworden van deze gevaarlijke groeperingen…

   Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden strijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren.
   De propaganda levert niet alleen aspirant-rebellen op; het omgekeerde is ook waar. Elke Europese moslim die zich bij de Syrische rebellen aansluit onderstreept de bewering van radicaalislamitische opstandelingen in Syrië dat zij een heilige oorlog voeren met kosmische betekenis. Mooi meegenomen is verder dat het thuisfront van de West-Europese strijders doorgaans veel diepere zakken heeft dan dat van rebellen uit Syrië zelf of van hun strijdmakkers van elders in het Midden-Oosten.

   De essentie van hele verhaal is dat de islam ontmaskert wordt als een moorddadige militaire doctrine met de sharia als richtsnoer en vermomd als religie en met als doel de suprematie over de wereld in de vorm van een Kalifaat of Emiraat. Het Osmaanse rijk wat nu Turkse leider Erdogan probeert te herleven was de grootste poging daartoe.
   Het woord god van de islam voorgesteld als al omvattend moreel superieur oordelend opperwezen is zoals gezegd een fictie. God is slechts een woordje. Het islamitisch opperwezen bestaat niet. De islam is geen religie maar een als religie vermomd moorddadige militaire doctrine omdat in de schriften van de islam wordt aangezet tot moord.
   Voor aanzetten tot moord bestaat geen morele rechtvaardiging en daarom is islam geen religie.
   De islam probeert de moraal en de rechtzinnigheid van de christelijke en Joodse filosofie te monopoliseren, te usurperen (vervangingstheologie). Elke moslim die handelt naar de islamitische geschriften is een latente potentiële moordenaar.
   Op deze manier voeren Marokannen en andere Moslims een gevaarlijke strijd tegen Nederland. De corrupte politieke elites van de westerse landen willen dit zelfs goed.
   Er komen steeds meer Moskeen en Islamitische scholen bij…Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in  laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.
   Nederlandse autoriteiten hebben nog geen oplossingen voor deze gevaarlijke ontwikkeling? Criminele organisaties, terroristische organisaties, roversbenden etc. Zijn geen vreemde krijgsdienst. Het zijn gewoon boeven. ze lopen gewoon achter. Op hetzelfde moment gaat de islamitische immigratie in het land niet alleen door, maar neemt toe. Sinds 6 jaar groeit de bevolking alleen via Moslims die als vijand binnenkomen!!.

 1. Dan zal ik de conclusie van onze webmaster, E.J. Bron, eens even toelichten:
  U droomt nou wel heel idyllisch van een toekomst, gekenmerkt door ‘vreedzaam samenleven,’ en U neemt maar voetstoots aan, dat mensen die angst koesteren voor de Islam in wezen niets van de Islam afweten, maar hoeveel, vraag ik mij af, weet U er zelf eigenlijk van?
  Is het U dan totaal niet bekend, dat de kern van de Islam geheel gericht is op verovering van de hele wereld en haar volledige alleenheerschappij, waarbij iedereen zich aan haar dient te onderwerpen?
  Is het U nog steeds onbekend, dat bij de infiltratiepogingen, teneinde dit doel te bereiken, opzettelijke misleiding oftewel ‘taqiyya’ geoorloofd is -oftewel het spreken met dubbele tong door ogenschijnlijk goed geïntegreerde moslims?
  Is U überhaupt iets bekend van datgene waartoe moslims in staat zijn om hun machtspositie te bevestigen, om te beginnen in de door hen gedomineerde gebieden en nu ook meer en meer in verschillende westerse landen, zeker die waar de tegenstand van de autochtone bevolking, voornamelijk vanuit misplaatst idealisme, te kort schiet?
  En dat zijn geen verzinsels, dat zijn feiten! Ook al worden ze momenteel door de Main Stream Media stelselmatig weggemoffeld omdat men ons even naïef en onwetend wenst te houden als U blijkt te zijn!
  Tevergeefs, helaas!
  U moest maar eens op de website van E.J. Bron gaan kijken, stel ik me zo voor: Wij kunnen U aantoonbare feiten presenteren waarvan het U zal duizelen!
  Tenzij U het allemaal natuurlijk liever NIET wilt weten……
  Maar beschuldig dan op uw beurt kritische Nederlanders niet van onwetendheid over de Islam, want wij kunnen, zo te lezen, daar beter U en de uwen van beschuldigen!

  • Beste Theresia Geissler,

   Hartelijk dank voor uw reactie en uitgebreide toelichting op het bericht van de heer/mevrouw Bron.

   U moet weten dat ik in mijn leven vele malen in aanraking ben gekomen met moslims. Mijn hart was ooit vervuld met haat voor alles wat met de islam te maken heeft. Ik werd nieuwsgierig naar mijn vijand. Ik heb, net zoals u, vele persberichten gelezen. Er is mij veel verteld over de islam. Ik herken uw beeld van de islam niet. U mag mij naïef vinden. Ik weiger berichten te lezen waarin inadequate bronnen zijn gehanteerd. Ik ben een wetenschapper, en ik geloof bronnen zoals Partyflock niet. Er is geen daadwerkelijk betrouwbaar en valide onderzoek gedaan.

   Mijn vraag aan u is of u ooit met een moslim heeft gesproken? De Koran rechtvaardigt moord niet. Ik denk persoonlijk dat u cultuur en geloofsovertuiging door elkaar haalt. Er zijn landen waarin een dictator heerst. Zij misbruiken de islam en hun volk. Het volk mag niet leren lezen en schrijven, en hierdoor zijn zij makkelijk te beïnvloeden door onjuiste informatie te verstrekken over de geloofsovertuiging op zich.

   Ik vind dat ik best kritisch mag zijn ten opzichte van het Nederlandse volk. Ik ben zelf Nederlandse. Ik weet in wat voor intelligent land wij leven. Studeren is voor iedereen mogelijk. Ik vind het apart dat mensen er van uitgaan dat het bericht van de heer/mevrouw Bron waarheid is, terwijl er niet wordt verwezen naar bronnen die betrouwbaar zijn.

   Het spijt me als mijn visie totaal anders is dan de uwe, maar ik dank u voor het respect dat u naar mij heeft getoond middels dit bericht. Het is in ieder geval compleet anders dan direct te impliceren dat ik dom ben. Naïef zou ik best kunnen zijn. Ik heb een positief mensbeeld en ik kan het inderdaad best mis hebben.

   Groetjes,
   Anna

   • Beste Anna, ik zou véél kunnen antwoorden op hetgeen U aan mij persoonlijk richt, maar wat U hier aanhaalt in uw comment aan Mijnheer van het Goor slaat werkelijk alles!
    Niet omdat het iets nieuws zou zijn, integendeel: Het is één van de meest bekende, veelgebruikte clichés. EN een onbeschaamde rotsmoes, al hebben degenen die haar gebruiken dat meestal niet door. Ik kan dan ook de verleiding niet weerstaan om U bij deze even de keerzijde van de medaille te tonen:
    U schrijft hier met droge ogen: “Vrouwen worden namelijk aanbeden door moslims. Vrouwen zijn de eer van de mannen.” Beseft U zelf wel goed wat dat in de praktijk inhoudt? Ik heb ook wel eens een moslim horen zeggen: “Een vrouw moet geëerd en gekoesterd worden gelijk een diamant, die je zorgvuldig bewaart en niet aan iedereen toont. Een mooi compliment? Nee, mijn waarde, de allergrofste belediging!
    Hoe mooi een diamant ook is, en hoe kostbaar ook, het blijft een zielloos voorwerp. Met HANDELSWAARDE. Het kan iemands BEZIT zijn, begrijpt U?! Dàt is de manier waarop moslims tegen vrouwen aankijken: Zij beschouwen vrouwen als eigendom van de mannen -weliswaar mooi versluierd weergegeven door begrippen als: “De man is voogd over de vrouw.” Dat impliceert weer het begrip ‘bescherming’ wat in de praktijk neerkomt op hèm de beslissingen laten nemen, hèm in alles gehoorzamen, toelaten dat HIJ je afschermt, opsluit, isoleert……Goed, dat verschilt van geval tot geval, maar de mógelijkheid is met deze gedachte wel degelijk geschapen. En het komt in ieder geval tot uiting in de “sekse-scheiding” waarbij in gezelschap mannen met mannen en vrouwen met vrouwen verkeren -de laatsten niet zelden in de (woon)keuken. In westerse ogen een gruwel van vernedering? Ja, maar in feite is het nog maar een fractie van waar dergelijke cultureel bepaalde kenmerken toe kunnen leiden! “Vrouwen zijn de eer van de mannen!” Inderdaad, let vooral op dat woordje ‘van.’ Bezit, eigendom zijn zij, goed om weggestopt te worden en bij gelegenheid te worden getoond. En weer bij andere gelegenheid te worden ‘benut,’ Als privé-lust -en broedmachine; een eigen verantwoordelijkheid, een eigen seksualitéit hebben zij niet eens! En dat allemaal heel listig verpakt in de meest bloemrijke bewoordingen van Soera zus of zo. Wilt U het nóg hypocrieter hebben?!
    Verkijk U daar niet op, want dat is het begin van alle misleiding! Verlies U niet in die valse poëzie, maar ga in Godsnaam proberen, door die verpakking heen te kijken vóór het te laat is!

 2. Lieve naïeve Anna, je schreef onder meer: “Het feit dat veel autochtone Nederlanders geen idee hebben van wat de islam precies inhoudt, is waarschijnlijk ook de reden dat zoveel mensen er angstig voor zijn, en die angst zorgt voor woede. ”
  Wat mij verbaast is het volgende, kennelijk heb jij een totaal andere wereldbeeld, doet het geen pijn in je hoofd als je geconfronteerd wordt met de realiteit? Bijvoorbeeld als je normale mensen ontmoet of iemand spreekt die wèl verstand van de islam heeft, mensen die er wèl iets over gelezen hebben, mensen die weten dat vrouwen volgens de islam ondergeschikt zijn, negers mogen volgens de koran niet in de islamitische hemel komen, net als vrouwen overigens. Volgens de koran gaat negentig procent van de vrouwen naar de hel, en geen enkele abid zal ooit het islamitische paradijs van binnen zien tenzij uiteraard als slaaf, schoenpoetser of koffie jongen. Seksistisch en racistisch, nog afgezien van het feit dat de islam geen geloof is maar een vorm van misdaad. Er is een perfect gedocumenteerd systeem van verplichte geldoverdracht, wat normale mensen kennen als oplichterij, maar moslims noemen dat zakat. Heb je zeker nooit van gehoord?

  • Beste Vanhetgoor,

   Hartelijk dank voor uw openhartig bericht naar mij. Het klopt dat mijn wereldbeeld totaal anders is dan de meeste mensen die dit bericht blijkbaar hebben gelezen. Mijn mening wordt vooral gevormd door persoonlijke ervaringen. Mediaberichten vind ik moeilijk om te geloven. Ik spreek heel vaak mensen die verstand hebben van de islam. Ik spreek namelijk heel vaak moslims, en die hebben er net iets meer verstand van dan de gemiddelde autochtone Nederlander. Ik heb me verdiept in de islam. Ik was jaren geleden iemand die zeer negatief ten opzichte van de islam stond, maar de haat veranderde niets aan het feit dat de islam bestaan. De haat veranderde maar één ding en dat was mijn persoonlijkheid. Hoe komt u er bij dat de islam mensen beoordeelt op de huidskleur? Waar heeft u dit gelezen? Mocht u dit in de Koran hebben gelezen, wilt u dan naar dit stuk refereren? Tevens geldt hetzelfde voor hetgeen u zegt over vrouwen. Vrouwen worden namelijk aanbeden door moslims. Vrouwen zijn de eer van de mannen. Ik hoop dat u hier een serieus antwoord op wilt geven, want ik ben er heel erg nieuwsgierig naar.

   Groetjes,
   Anna

   • Lieve Anna,
    een moslim is uitgerekend iemand die géén verstand van de islam heeft! Een moslim is een slachtoffer van de islam. De islam is namelijk een vorm van oplichting, dat moet je toch wel eens gehoord hebben! Een koe is geen kenner van rundvlees. Iemand die beroofd wordt is géén criminoloog. En iemand die vermoord wordt is daarom nog geen deskundige op het gebied van moord, noch van het strafrecht.

    Het is jammer dat jij de ‘vermoorde’ onschuld speelt, je kunt niet ontkennen dat de moslim in de straat en de ‘geleerde’ moslim en de hele islamitische reutemeteut de vrouw ziet als tweederangs. Een vrouw wordt binnen de islam gezien als een akker waarop de man mag ploegen zoveel hij wil, respect is ver te zoeken. Neukvlees, meer niet!

    Het islamitische racisme ontkennen door mij te vragen waar het staat, welnu het staat op diverse plaatsen: het woord ‘abid’ kan gebruikt worden voor neger, voor zwarte of een gekleurd iemand. Maar bovenal als een omschrijving van slaaf. De betekenis is inwisselbaar, een slaaf is een zwarte en elke zwarte is volgens de islam een slaaf. Een slaaf zal nooit in de tuinen der lusten komen, alleen een ‘slaaf van Allah’ zal in die tuinen komen. En per definitie is dat dus geen ‘abid’!

    Het zal jou wel eens opgevallen zijn dat een Turk of een Marokkaan binnensmonds aan een neger het woord ‘abid’ toe bitst, welnu dat is een uiting van Mohammedaans racisme. Een zwarte deugt volgens de islam en volgens de ‘lichtgetinte’ moslim alleen als slaaf.

    Ga maar in de ontkenningsmode, doe maar alsof het niet waar is. Het maakt mij niet uit je beschadigt alleen jezelf. Ooit zul je toch met de realiteit rekening moeten gaan houden. Een moslim is geen object voor haat, maar voor medelijden. Het geeft geen pas om voor een aangereden hond die met vier gebroken pootjes in de goot ligt haatgevoelens te hebben. Medelijden is het enige passende. Een moslim is een dom iemand, een slachtoffer, die moet je niet haten, net zomin je een aangereden verkeersslachtoffer moet haten. Je moet wensen dat er geen slachtoffers zijn, dat is iets anders. Ik hoop de wereld nog mee te maken waar geen islam meer is en waar geen moslims zijn. Snap dan toch dat elke vereerder van Mohammed een willoos slachtoffer is van oplichting. Ben jij dan werkelijk zo gemeen dat jij al die mensen wil laten lijden? Dat is niet naïef meer dat is gewoon misdadig!

    • Lieve vanhetgoor,

     Ik heb juist medelijden met jou, omdat je jezelf zo druk maakt over de islam. Ik vind het zielig dat je de islam als bedreiging ziet en dat je zo verblind bent door de angst voor de islam dat werkelijk alles wat ik lees…voor mij onwerkelijk lijkt. Ik wist niet eens dat mensen zo bang kunnen zijn voor de islam.

     Groetjes,
     Anna

 3. Of je een domme gans bent?
  Naïef zeker wel, anders schrijf je dit soort stukken niet.
  Ik wordt dagelijks geconfronteerd met moslims vanaf zo een jaar of 5 en ouder.
  Allemaal hebben ze een paar overeenkomsten;
  – bij alles wat ze niet aan staan roepen ze dat ze gediscrimineerd worden
  – weigeren om respect te tonen aan een ieder die geen moslim is
  – eisen stellen omdat hun profeet dat zo eist

  Pas toen een jochie van een jaar of begon te roepen dat wij hem toch niets konden maken omdat zij over een jaar of 15 toch de dienst uitmaakten begon ik mij zorgen te maken.
  In de korte discussie met dit ventje vertelde hij zelfs dat hij van zijn moeder mocht liegen tegen niet moslims want deze konden hem toch niets maken.

  Daarom ben je voor mij naïeve Anna.

  • Beste Ron,

   In een eerder bericht heb ik al aangegeven dat ik ook dagelijks moslims spreek. Ik erken dat er veel problemen zijn rondom de Marokkaanse jeugd. Ik hoop alleen dat u leert om cultuur en geloofsovertuiging van elkaar te scheiden. Ik moet u wel gelijk geven in het feit dat wij (kafirs) volgens de islam lang zullen branden in de hel, en dat de oudere generatie moslims minder respect kunnen opbrengen voor ons. Maar goed, ook het christendom gelooft dat ieder die geen christen is eeuwig zal branden in de hel. Een gereformeerde vriendin van me zei ooit tegen me dat ik een heiden ben. Ze vertelde ook dat haar broertje grapjes over heidenen maakt. Daarnaast discrimineren bijvoorbeeld Katholieken ook heel veel.

   Ik wil u hartelijk bedanken voor uw reactie.

   Groetjes,
   Anna

   • En daarom ben jij dus naïef,
    overigens moet er in mijn tekst staan een jochie van een jaar of 5.
    Ik doel niet alleen op Marokkanen (heb het woord Marokkaan ook nergens gebruikt), maar op diverse moslimgroepen.
    Een grapje over heidenen of welke geloofsgroep maken moet m.i. kunnen.
    Ik hoef je denk ik niet uit te leggen wat er gebeurd als je over de profeet Mo een grapje maakt.
    Van hoeveel kafirs (soms zelfs baby’s) zijn het afgelopen jaren de kelen doorgesneden?
    Voorbeelden te over daarvan en niet alleen op de anti moslim website’s.

    Er is al een aantal jaar een zeer verontrustende tendens aan de gang, in de landen en/of steden waar de moslims de meerderheid hebben gaan ze de moslimwetten invoeren.
    Net zo verontrustend is dat een groep Almeerse moslimjongeren een haatbaard (sorry, maar een ander woord heb ik daar niet voor) uitnodigen waarvan bekend is dat deze uitspraken doet die tegen onze moraliteit ingaan.
    Dit zegt al meer dan genoeg over deze jongeren en de te verwachten toekomst.

    En wat het scheiden van cultuur en geloofsovertuiging betreft, ik ben zeer goed in staat om dat te scheiden.
    Ik kom tot de conclusie dat de moslimcultuur EN geloofsovertuiging niet te integreren is in onze westerse gemeenschappen, eenvoudig omdat de Koran (wordt tijd dat jij deze eens gaat lezen) onze cultuur en manier van leven totaal verwerpt.
    En helaas de meeste moslims daar net zo over denken.
    Ik spreek uit ervaring (zie mijn eerdere commentaar) dat dit er met de paplepel bij hen wordt ingegoten.

    Ik ben benieuwd, gezien jouw kennis van de moslims in welk land waar zij de meerderheid vormen, zij vredelievend naast andere bevolkingsgroepen en/of religies leven?
    Ik zou namelijk totaal niet weten waar dat met deze “fijne” religie mogelijk is.

    • Beste Ron,

     Sorry dat je zo lang hebt moeten wachten. Ik had begrepen dat het over een jochie van 5 gaat. Je hebt inderdaad nergens het woord Marokkaan genoemd. Ik vind het geen grap om als heiden te worden uitgescholden. Het spijt me zeer. Ik vind het walgelijk.

     Je geeft aan dat er van kafirs hun keel wordt doorgesneden. Waar heb je dit vandaan?

     Als de meerderheid van een land besluit om wetten gebaseerd op de islam in te voeren…wat is dan het probleem? Alsof hier geen wetten zijn gebaseerd op het christendom? En wie is ‘onze’ in jouw stukje tekst? Sorry voor de vele vragen, maar het is me allemaal nog een beetje onduidelijk wat je nou wilt zeggen.

     De Koran lees ik niet, omdat ik vind dat het respectloos is om het te gaan lezen terwijl ik nu al weet dat ik niet alles kan geloven wat er in staat. Uit mijn eigen ervaring kan ik concluderen dat ‘moslims’ onze cultuur wel degelijk respecteren en waarderen. Ik ben nota bene opgevoed door iemand die moslim is. Maar goed, eigen ervaringen doen er niet toe want dat zijn maar subjectieve en individuele ervaringen. Het is niet iets wat allesomvattend is. Je kan per toeval net de verkeerde of net de juiste treffen.

     Ik heb al eerder aangegeven dat ik niet gespecialiseerd ben in de islam. Ik zie wel dat jij ook niet vredelievend naast andere bevolkingsgroepen en/of religies samenleeft, dus waarom ben je er nieuwsgierig naar? Wil je misschien tips hoe je alle haat en verderf uit je hoofd kan verwijderen? Die wil ik best geven hoor.

     Groetjes,
     Anna

 4. Onverbeterlijk:.Als anna zo braaf katholiek is? Mag zij als “INFORMATIE” eens het boek “ter Hand nemen”,”de KRUISTOCHTEN” van Regine Pernoud,uitg.De Tijdstroom, Lochem.:dan kan zij daarin lezen dat DE ISLAM in duizend jaar,TOTAAL ..GEEN verandering te zien geeft, o.a.het “leegplukken”van de ONGELOVIGEN, en het NIET nakomen met afspraken, e.d.(schenden van afspraken dus)

  • Het enige wat ik lees in dat stuk (wat ik overigens globaal heb gelezen omdat ik er al snel genoeg van had) zijn uw interpretaties van de Koran. Heel leuk verzonnen, maar ik zie niet hetzelfde staan als wat u beweert dat er staat. ;)

   Ik neem sowieso niets serieus van wat je allemaal hebt geschreven. Het is hilarisch om een bron te gebruiken als Partyflock. Sorry hoor…

 5. Beste Anna

  Islamkritiek is de grens overgestoken naar moslimhaat, schreef een mij bekende blogger. Daarom bewonder ik je dapperheid om in discussie te gaan met het rollatorleger en de scootmobielbrigade van E.J. Bron. Een haat-en scheldblog, bevolkt met laagschedelige PVV ers die kritiekloos achter hun geblondeerde messias aanlopen als kwijlende keffertjes. Kom je met feiten over bijvoorbeeld moslims, de multiculturele samenleving of de politiek, dan word je stijf gescholden en uitgemaakt voor verrader, links tuig en wensen je de guillotine 2.0 toe.
  Dit is het niveau.
  Het niveau van mensen die heilig geloven dat moslims in Nederland tot de 5e brigade behoren en niet willen zien dat 99% van alle moslims bezig zijn met huisje,boompje,beestje en niet bezig zijn om Nederland te veroveren.
  Dat kunnen de bijna 1 miljoen moslims niet eens, want ze staan tegenover 15,7 andere Nederlanders. Bovendien zijn moslims weinig vertegenwoordigt in de politiek. En al helemaal niet in de top van nationals en multinationals.Dat komt wel, want de 3e generatie die er aan komt, is beter opgeleid dan hun opa’s en vaders.
  De reaganten op nationalistische en ultra-rechtse blogs geloven ook dat de islam een oorlog voert tegen het Westen. Het is eerder andersom. Zie Libie,Irak en Afghanistan met meer dan 150.000 doden. De wereld van de islam kan ook nooit de wereld veroveren. Ze zijn met 1,5 miljard tegen 5,5 miljard andere en niet-gelovigen. Daarbij is 60% van de islamwereld analfabeet en armoedig tot zeer armoedig. In materieel,militair,economisch en financieel opzicht kunnen moslimlanden nooit en te nimmer tegen het Westen en het Oosten op.
  Driewerf gelul dus, met als enige doel om bevolkingsgroepen in Nederland tegen elkaar op te zetten en om moslims en hun religie zwart te maken en buiten te sluiten. Vergeef me, maar op al die websites wordt de boventoon gevoerd door volgelingen van de Geblondeerde Leider en vaak zijn het christenen. Christenen zoals jij, maar jij belijdt verdraagzaamheid, Zij belijden haat en intolerantie. Het doet me denken aan het lied van Koot en Bie “Onze God is de Beste”.

  Ikzelf kom uit een gereformeerd milieu. Maar in de jaren des on derscheids ben ik opgestapt. Het heeft me een aantal jaren gekost om de hersenspoeling,indoctrinatie, de sprookjes, de onbewezen onzin uit mijn lijf te bannen.Al jarenlang ben ik humanist met een snufje boedhisme. Daarom ben ik tegen racisme,discriminatie, onderscheid tussen mensen en geloven. That’s it.

  • Beste Laarmans,

   Hartelijk bedankt voor uw reactie. De afgelopen dagen ben ik belaagd met negatieve berichten. Dit had ik natuurlijk kunnen verwachten. Ik ben de discussie aangegaan omdat ik hun zienswijze nogal kortzichtig en onrealistisch vind. De dingen die zij plaatsen worden echter wel gebracht op een manier alsof dit de waarheid is, en ik merkte dat mensen in mijn privékring de berichten nogal serieus begonnen te nemen. Ik merk alleen dat de discussie aangaan geen zin heeft, want ze weten alles met bizarre argumenten te weerleggen. Ze willen niets weten van mensen met een andere gedachtegang dan zij.

   Ik geloof in God, maar ik geef wel een geheel eigen draai aan hoe ik geloof. Dit klinkt wellicht een beetje raar en het hoort waarschijnlijk ook niet zo. Ik geloof alleen niet in een God die straft en veroordeelt als je niet precies alle regeltjes volgt. Ik merk vaak genoeg dat God van me houdt.

   Ik ben tegen racisme en discriminatie omdat het ongehoord is om mensen te beoordelen op het hokje waarin ze geplaatst worden. Ik snap ook niet dat mensen zo kortzichtig kunnen zijn. Ik snap het gewoon echt niet.

   Groetjes,
   Anna

 6. Ron

  Ik antwoord niet in plaats van Anna, dat moet ze zelf doen.Ik antwoord voor mezelf.
  Je schrijft dat je dagelijks met moslims omgaat. Dan moet je toch weten dat DE islam en DE moslim niet bestaat. Net als het Christendom is de Islam even gevarieerd als een lapjesdeken. De soenniet is anders als de sjiet, de aleviet anders dan de alawiet, de ismaeliet weer anders dan de soefie. Ze hebben allen de Koran als handboek, maar ze interpreteren die allemaal op hun eigen manier. Daarom is een veralgemenisering en stereotypering van jou en je andere PVV genossen een doelloze weg. Uit mijn politieke periode in een middelgrote provinciestad heb ik 2 goede kennissen overgehouden. Ze zijn allebei Koerd en moslim. toch heeft de een een Jack Russell terrier en is getrouwd met een Nederlandse vrouw met een baan als lerares. De ander is vrijgezel en die ontmoet ik in een kroeg waar we samen een biertje drinken en over sport en politiek lullen.Dat zijn dus moslims.
  Ik wou maar zeggen: elke moslim is anders en je kunt ze niet over een kam scheren.
  Daarom heb ik een hekel aan Wilders en zijn denkbeelden. Het zwart-wit denken, het medelanders in een hoek zetten als minderwaardig en 2e rangs burgers.Ik heb alles tegen de islam en niks tegen moslims, zegt de man. Een schijnheilige redenering. Want heb jij ooit een islamvrije moslim gezien? Of een bijbelvrije christen? Of een Feyenoordsupporter die zegt ik hou van de club Ajax, maar haat zijn spelers? Nee toch? Ik bestrijd je redenatie dat de islam en haar aanhangers niet matchen met de Nederlandse cultuur. Er zijn steeds meer moslims die de weg vinden naar de plaatselijk- regionale- en landelijke politiek. Moslims stemmen ook en nemen dus deel aan het democratisch proces, ook al stemmen ze begrijpelijk niet op jouw partij. That’s all, folks.

  • Beste laarmans,

   Ik ben oprecht blij met uw reactie. Ik merk dat u over veel meer kennis over de islam beschikt dan ikzelf. Ik wil u toch even laten weten dat ik me helemaal kan vinden in hetgeen wat u hier heeft geschreven. Bedankt! Ik hoop dat deze woorden ook anderen zullen inspireren.

   Groetjes,
   Anna

  • Beste Laarmans,
   laat ik nu ook een Koerd in mijn kennissenkring hebben, ZIJ is inderdaad zeer liberaal en geeft ook aan angst te hebben voor de vele fanaten die haar geloof omarmen en anders interpreteren dan wat zij doet.
   Ook geeft zij aan bang te zijn voor de ontwikkelingen in Europa m.b.t. de fanatiekelingen die hier binnen de moslimcultuur de overhand hebben.
   Met mij durft zij daarover te praten, met de meeste andere moslims niet, omdat deze zoals zij aangeeft geen kritiek dulden.
   En daar zit het probleem, de overgrote meerderheid van de moslims zijn voor deze radicale stroming.
   En ook ik weet dat er een groot verschil is tussen de diverse stromingen binnen de islam, maar ze hebben allen EEN overeenkomst en dat is een groot wereldwijs kalifaat stichten waarin er geleefd wordt volgens de sharia.
   En ja dan kan je spreken over het geloof van de vrede, want er is niets anders meer.

   Jij geeft tevens blijk van waar ook jouw mede linkse broeders en zusters last van hebben, namelijk dat je vooringenomen bent, omdat je er al per definitie van uit gaat dat ik een PVV stemmer ben.
   Dat is het probleem met jou soort mensen net als bij radicale moslims accepteren jullie geen andere mening dan die van jullie zelf.

   Ik wacht nog steeds op antwoord op de vraag in welke land waar moslims de meerderheid hebben zij op een vredelievende manier samenleven met anders gelovigen.
   Ook staan er meer argumenten in mijn eerdere commentaar waar jij/jullie geen antwoordt opgeven, eenvoudig omdat jullie dat niet kunnen.

   En aan Anna die aangeeft dat jij zo te lezen meer kennis van moslims hebt dan zij zelf,
   hiermee geef jij dus al aan dat jij niet weet waar je over schrijft.
   En jouw woorden inspireren inderdaad, zorgen dat er nog meer mensen op de hoogte raken van datgene wat door de meerderheid van de moslims dreigt te worden verwoest.
   Namelijk democratie.

   • Beste Ron V,

    Ik vind het niet erg om toe te geven dat ik er niet alles van weet, maar ik weet er wel genoeg van om er een mening over te vormen. Jullie DENKEN dat jullie er alles over weten, maar jullie lezen of horen waarschijnlijk alleen wat jullie WILLEN lezen en horen. Laarmans komt met zeer goede argumenten. Waar zijn uw tegenargumenten? Het enige wat ik lees is dat u toevallig 1 Koerd kent die de islam ook beangstigend vind en daarna begint u met het persoonlijk aanvallen van Laarmans.

    Ik zal mijn mening nooit voor me houden. Waarom zou ik?

    Groetjes,
    Anna

 7. Geef eerst maar eens antwoord en ga ook eens inhoudelijk op mijn argumenten in.
  Volgens mij was mijn reactie eerder dan die van laarmans en valt hij mij op een zeer vooringenomen wijze aan.

  Tegenargumenten?
  Ik kom heb diverse zaken aangehaald waar jullie beiden aan voorbij gaan
  En volgens mij valt Laarmans mij persoonlijk aan en reageer ik daarop.

  Fijne avond verder.

  • Ik heb al aangegeven dat ik het druk heb gehad, en ik ga het rijtje op dit moment af. Het spijt me als jij je persoonlijk aangevallen voelde. Ik heb dit eerlijk gezegd niet in het bericht kunnen terug vinden, maar goed..onze gedachtegang is sowieso al als water en vuur, dus misschien vat ik het bericht ook anders op dan jij.

   Ik wens jou ook nog een heel fijne avond, Ron. En het antwoord komt deze avond nog. ;)

 8. Nogmaals, graag een antwoord op een duidelijke en simpele vraag??!!
  In welk land waar moslims de meerderheid OF minderheid vormen (of het nu soennieten of sjiieten zijn), leven zij vredelievend naast andere bevolkingsgroepen en/of religies?
  Ik zou namelijk totaal niet weten waar dat met deze “fijne” religie mogelijk is.

 9. Ron

  Wat hebben wij in Nederland en in Europa te maken met de verhoudingen tussen moslims en andere gelovigen in Azie, Afrika, het Midden Oosten of waar elders? Niks toch? Er zijn in Nederland rond de 1 miljoen moslims op een totaal van 16,7 inwoners.Een kleine minderheid dus.Volgens het vermaarde, Amerikaanse onderzoekbureau Pew en het CBS zijn er rond de 30 a 35 miljoen moslims in Europa op een totaal van 460 miljoen inwoners. Ook een kleine minderheid dus. Groeit het aantal moslims in de komende decennia? Ja, maar heel geleidelijk, want geboortecijfers laten zien dat het aantal kinderen van moslims het niveau van autochtone ouders bijna is genaderd. ( bron Flip van Dyke, CBS, Republiek Allochtonie).

  Ik ben het met je eens dat er gevaar kan schuilen in het fundamentalistische deel der moslims, de salafisten. Salafisten zijn de mannen met baarden en djellaba’s en de vrouwen in de zwarte niqaab. Zij volgen letterlijk de leefwijze van Mohammed .

  In 2010 is er door Ineke Roux, Sjef van Stiphout en JeanTillie, antropologen van de Universiteit van Amsterdam, onderzoek gedaan naar het salafisme.Er zijn volgens hun 30.000 tot 35.000 salafisten in Nederland. Slechts een zeer kleine minderheid streeft naar de jihad. Anno 2014 kunnen we zeggen dat deze zeer kleine minderheid vecht in Syrie.Het rapport is via Google en de site Sargasso te downloaden.
  In Nederland en in Europa zijn de moslims nergens in de meerderheid of dreigen in de meerderheid te komen. Angst voor toestanden elders in moslimlanden is nergens voor nodig, is irreeel en niet op feiten gegrond.
  Angst komt door onwetendheid. Weet je de feiten en de cijfers wel, dan wuif je die angst weg. 99,9% Van de moslims hier en elders in Europa wil geen geweld, maar doen zoals ieder ander: werken, kinderen krijgen en je leven zo goed en comfortabel mogelijk maken.Dat is de realiteit.

  • Ik heb wel een antwoord op je simpele vraag. In Nederland leven moslims vredelievend met andere mensen samen. Ik zie hier geen rellen tussen verschillende groeperingen op grond van geloofsovertuiging, ik zie vriendschappen ontstaan tussen moslims en mensen met een andere geloofsovertuiging (of geen), ik zie moslims samenwerken met anderen. Maar goed, die dingen willen jullie niet zien.

  • Ik was zo vrij, je Link eens te bekijken: Om maar meteen een toepasselijke term te benutten: Het is waarachtig bij de ‘beesten’ af!
   Maar zo’n school niettemin dat project maar voortzetten, hoor! Na misschien een halfwas protest te hebben laten horen.
   Hopelijk zijn die ouders verstandiger en boycotten dit initiatief verder.
   Anders mogen die onderwijzers eens haarfijn uitleggen, wàt er precies zo verrijkend is aan je laten beledigen!

  • Ik heb hier één ding op te zeggen. Ik snap niet dat jullie (de aanhangers van Bron) geen vrienden worden met deze imam of wat het ook is. Jullie hebben, net zoals hij, weinig respect voor mensen die iets anders geloven of een andere mening hebben dan jullie. :) Ik word door jullie ook voor van alles en nog wat uitgemaakt. Hond of NSB’er… wat vindt jij erger?

 10. Beste Theresa,

  deze link is ook voor een ieder om te bekijken, maar ook als reactie op Anna die beweert dat moslims in Nederland vreedzaam naast elkaar leven.
  Zelfs doelbewust een voorbeeld van bijna 6 jaar geleden.

  Ik heb dus nog steeds geen antwoordt op mijn vraag.
  Ben bang dat dat ook niet gaat gebeuren, omdat er gewoonweg geen landen zijn.
  En of het nu een kleine groep is of een meerderheid die het verziekt, in het geval van de kleine groep is MIJ ervaring dat ook de grote meerderheid die soms zeggen bepaald gedrag en uitspraken af te keuren, dit niet in het openbaar doen.
  En m.i. als ze zwijgen stemmen er zoals dat zo mooi heet “stilzwijgend mee akkoord”

 11. Ron

  Ik zal je vraag beantwoorden. Wat dacht je van het grootste moslimland Indonesie?Een democratische republiek waar diverse religies en levensbeschouwingen ( behalve Atjeh en Oost Timor) zonder probleem naast elkaar leven. Wat dacht je van Israel met zijn 15% Arabische moslims, die ook nog zijn vertegenwoordigd in de Knesset? Wat dacht je van Egypte, waarin officieel de vrijheid van godsdienst is opgenomen in de nieuwe grondwet? In Tanzania,Zambia en Ivoorkust,Gabon zijn de verhoudingen moslim en christenen ongeveer gelijk.No problems. Nu nog iets. In Myanmar is 90% boeddhist. Slechts 4% is moslim die door de boeddhisten worden onderdrukt en in opstand komen.In Oost Congo opereert het christelijke Leger van de Heer en voert een waar schrikbewind uit tegen moslims en andere geloven. Nog een geweldsdaad van christenen. Angola verbiedt de islam en moskeeën. Op het tegengeweld kun je wachten. In Australie,Amerika en Zuid-Europa en Europa draaien moslims mee in de samenleving, Slechts een minieme minderheid stelt zich a-sociaal op,

  Als fervent volger van ultra-populistische sites weet ik dat het zwart-wit denken over moslims hoogtij viert.En dat men elkaar nakakelt op een verschrikkelijke en domme manier. Jij trapt er ook in, helaas.

 12. Indonesië geen problemen?
  Oké je geeft zelf al aan dat dat niet opgaat voor Atjeh en Oost Timor.
  Hier een voorbeeld dat jij niet weet waar je over praat.
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/576916-radicale-islam-rukt-op-in-indonesie.html
  Ik heb overigens aangetrouwde Indonesische familieleden die niet eens meer terug durven naar het dorp waar ze geboren zijn.
  Waarom? Klik maar eens op bovenstaande link.

  Israël, daar kan ik mij een klein beetje in vinden.
  Zelfs de meeste moslims die daar wonen willen absoluut geen aansluiting bij alle haatlanden en groeperingen die om Israël heen liggen en maar op 1 ding uit zijn.
  Helaas vinden er af en toe nog steeds aanslagen plaats (meeste worden hier in de media niet eens meer vermeld) door de “vriendelijke” moslims.

  Egypte?
  Ben jij wereldvreemd en volg je het nieuws niet?
  http://www.refdag.nl/kerkplein/christenvervolging
  Tik rechtsboven even Egypte in klik op zoek, waarschijnlijk gaat je mond openvallen
  http://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging/landenoverzicht/egypte/
  Vervelende is dat de meeste “gangbare” media geen aandacht schenken aan de diverse landen waar anders gelovigen dan moslims worden vervolgd.

  Tanzania,Zambia en Ivoorkust,Gabon.
  https://www.christenunie.nl/k/nl/n94/news/view/600278/454218/ranglijst-christenvervolging-geloofsvervolging-neemt-toe.html
  http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=24277
  http://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/
  http://www.elsevier.nl/Juist/blogs/2013/7/Christenvervolging-in-moslimlanden-1299750W/

  Tanzania op plaats 49 (Open Doors 2014)
  Egypte op plaats 22
  Indonesië op plaats 47

  In Zambia is ca. 10% moslim, men is daar straatarm en omdat alle groepen daar proberen te overleven zijn er onderling gelukkig nog weinig problemen.
  Helaas is de kans groot dat de “religieuze” onlusten in diverse landen eromheen overslaan naar Zambia.
  Ivoorkust wordt o.a. in het volgende stuk genoemd http://www.franklinterhorst.nl/Christenvervolging%20neemt%20wereldwijd%20toe.htm
  Tevens woed er al sinds 2002 een “burger” oorlog tussen diverse geloofsgroepen, en geloof het of niet het zijn met name islamitische groepen uit het noorden die nog steeds dood en verderf zaaien.

  In Gabon is ca. 1% moslim, logisch dus dat deze daar (nog) niet voor problemen zorgen.

  Overigens weet jij dus niet waar je het over hebt als je stelt dat de verhouding moslims / christenen praktisch gelijk is in Tanzania,Zambia, Ivoorkust en Gabon en dat het daar rustig is.

  Myanmar en Thailand, ik voeg Thailand toe omdat ik beide landen zelf meermalen bezocht heb.
  In Myanmar en Thailand is ca. 4% van de bevolking moslim.
  Een klein gedeelte van deze 4% plegen al decennia lang aanslagen in beide landen.
  De meesten zijn boeddhist (daarbinnen ook verschillende stromingen) en staan erom bekend dat zij uiterst vredelievend zijn.
  Maar ook boeddhisten hebben hun grens.
  Als er wordt gemoord, verkracht en geprovoceerd, iets waar veel “vriendelijke” moslims zeer goed in zijn, dan kan de boel exploderen.
  Zelfs als westerling (ik ben overigens atheïst) die zichzelf ALTIJD aanpast aan de heersende normen en waarden van het land wat ik bezoek, heb 21 jaar geleden al zeer nare dingen meegemaakt in Zuid Thailand.
  http://www.nu.nl/buitenland/3354410/thailand-onderhandelt-met-moslimrebellen.html
  http://www.moslimvandaag.nl/moslimrebellen-eisen-onafhankelijkheid-in-thailand/
  http://www.hieristhailand.nl/aanval-op-thaise-marinebasis-16-moslimrebellen-gedood/
  http://boeddhistischdagblad.nl/geweld-tussen-boeddhisten-moslims-myanmar/
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3518291/2013/09/30/Spanning-tussen-moslims-en-boeddhisten-Birma-loopt-op.dhtml

  Mijn conclusie is dan ook, je geeft ze een vinger, maar ze zijn pas tevreden als ze je hele lichaam hebben.

  Het christelijke leger van de heer mogen en moeten ze ook aanpakken, Angola pakt het goed aan.
  Als je een juiste berichtgeving hierover wilt doen, dan moet je niet net doen alsof alleen de moslimreligie in Angola verboden wordt, maar dat het er velen zijn.
  Waarom worden deze verboden, omdat deze niet stroken met de normen en waarden die Angola van oudsher hanteert.
  Angola doet dus hetzelfde wat in vele moslimlanden gebeurd, met dat verschil dat in de meeste moslimlanden ELKE vorm van ander geloof is verboden en Angola er meer toestaat dan zij verbied.

  Over de 4 continenten die jij aanhaalt, kan ik kort zijn.
  Australië ca. 1% moslim
  Verenigde Staten (Amerika) ca. 2% moslim
  Zuid Europa ca. 14% moslim
  Europa (inclusief zuid Europa) ca. 8% moslim
  Australië en de Verenigde Staten hebben gelukkig “nog” weinig problemen in de landen zelf.
  Wat er gebeurd is (hoef denk dat niet toe lichten) gebeurde altijd door moslims van buiten af.
  Ook de vele aanvallen op Amerikaanse doelwitten buiten de VS behoeven geen toelichting.
  In Europa een minieme minderheid waar problemen mee zijn?
  Kijk eens hoeveel “Europeanen” in Syrië en andere landen vechten.
  Jongeren in Almere die een Imam uitnodigen die bekend staat om zijn haatpreken tegen de westerse normen en waarden.

  Een paar honderd jaar geleden waren het ALLE geloven die onder het mom van hun heilige boek aan het moorden en plunderen waren.
  Alleen een zeer grote stroming binnen de islam doet dat nog steeds, en met de huidige wapens en technieken steeds massaler en gewelddadiger.

  Mijn grootste argument TEGEN de islam is dan ook dat deze religie streeft naar een wereldkalifaat en dat de moslims zich weigeren aan te passen aan de landen waar zij zich vestigen.
  Omgekeerd wordt wel verwacht dat wij ons aanpassen aan de normen en waarden (wat ik overigens niet meer dan normaal vindt) die in de landen waar de moslims de meerderheid hebben.

  En als het zo in Europa doorgaat, dan is één ding zeker, die lieve naïeve Anna of haar vrouwelijke nazaten gaan gesluierd door het leven.

  Ik wacht nog steeds op een antwoord:
  In welk land waar moslims de meerderheid OF minderheid vormen (of het nu soennieten of sjiieten zijn), leven ZIJ vredelievend naast andere bevolkingsgroepen en/of religies?

  En kom nu eens niet met mooie verhaaltjes, maar onderbouw het ook.
  Ik volg sites die zowel links als recht georiënteerd zijn, waarbij het mij opvalt dat de links georiënteerde veel roepen maar niets onderbouwen, en de rechts georiënteerde veel onderbouwen.
  Juist in het huidige informatie tijdperk DIEN je zaken te onderbouwen, de tijd dat de massa klakkeloos aannam dat wat er in de gedrukte pers staat en op het journaal vermeld wordt waar is, ligt gelukkig steeds meer achter ons.

  Nogmaals, ik laat me graag overtuigen en sta open voor anderen, maar kom met feiten en onderbouwingen.

  • Alle reacties worden automatisch toegestaan. Ik snap niet dat het nu niet is gebeurd. Ik heb het heel erg druk op dit moment als alleenstaande ouder die fulltime werkt en daarnaast nog een studie volgt, maar ik ben je absoluut niet vergeten Ron V. ;)

 13. Mevrouw Geisler,

  De weinige keren dat ik op het haat-en scheldblog van E.J. Bron meelees, vallen me uw reacties op. U bent eigenlijk de enige die bijna foutloos Nederlands schrijft, op een normale manier reageert en de interpunctie in de smiezen houdt. De rest van de moslimvreters, gristengekkies, verstokte pvv ers en filosemieten plus een verdaasde idioot als een Ben Kok kletst maar wat in het rond in erbarmelijk Nederlands. Onder onzin schaar ik het hartstochtelijke verlangen van de Kinderen van Bron om een groep medelanders te deporteren. Deze moslimgroep is voor 80% in Nederland geboren, heeft een Nederlands paspoort en kan dus nooit gedeporteerd worden. Het woord deporteren, het eufemisme is over de grens zetten, uitwijzen, maar ik gebruik bewust deporteren, want het doet me denken aan een groep medelanders die in de Tweede Wereld op de trein werd gezet, richting het Oosten. Het verbaast me dan ook in hoge mate dat u zich in dit obscure gezelschap begeeft. Dat u de lulkoek van de gefrustreerde narcist en de filosemiet en psychopaat met ziekelijke geweldsfantasieen, de heer M.P. opvreet, is tot daar an toe. Maar de reacties die op hem en anderen binnenkomen zijn racistisch, discriminerend en gewoonweg te onbeschoft en onbeschaafd voor woorden. Het zijn zonder uitzondering gefrustreerde en teleurgestelde hij’en en zij’en die op een leeftijd waarop ze maatschappelijk zijn uitgekakt hun haat tegen moslims,links, de intelligantsia, de politiek, de p.o. en de eu van de daken schreeuwen. Voor hen is er de Messias met de peroxyde haardoos,voor wie ze knielen en zijn voeten kussen. Een griezelig zooitje.

  • En U, Laarmans?
   Waar staat U dan wel voor?
   Eigenaardig: de stijl van juist dít comment doet mij zeer sterk denken aan die van een zekere p.redeker, nu al weer zo’n 8 maanden geleden: Op het oog fatsoenlijk en zeker niet on-interessant, zij het dan ook ongrijpbaar. Dat zijn wij van E.J. Bron in ieder geval niet: U hoeft het niet met ons eens te zijn, maar waarvoor wij stààn is in ieder geval duidelijk. Ieder op zijn eigen manier, dat is ontegenzeggelijk waar. En mij bevalt de één ook beter dan de ander. Maar op een béétje site is het dan ook net als in het echte leven, niet waar?
   Overigens Is één van de in het oog springende kenmerken van de Heer M. P. juist, dat hij de Messias met de peroxide haardos NIET de voeten kust. Als een van de weinigen op ons blog blijft hij een kritisch oog op hem houden, wat hij bij tijd en wijle niet onder stoelen of banken steekt. Als waarnemer moest U dit toch al lang opgevallen zijn.
   Ikzelf doe dat trouwens ook niet, want persoonsverheerlijking is juist iets, waartoe men zich nooit moet verlagen. Het maakt kruiperig en infantiel. Maar Wilders, geheel naar de Hollandse aard, durft wèl te zeggen, waar het op staat! In die zin is hij waardevol! En dat hoeft niet verloochend te worden!
   En ik pas meer in dat riezelige zooitje, dan U voorgeeft (Want ik vermoed sterk, dat U dat heel goed door heeft) Want de Islam haat ik even erg alsal die anderen. -Anders zou ik er immers allang mee gekapt zijn.
   Volgens mij speelt U een spel. Zij het een intelligent spel…..Laarmans. (Of, wie weet, p. redeker.)
   Ik heb geleerd daarvoor op mijn hoede te zijn. Al zegt dat niet, dat ik persoonlijkheden van uw slag èrgens niet zou mógen.
   Maar met vuur speelt men ook niet, hoe fascinerend het ook is om er op veilige afstand naar te kijken.
   En ondertussen gebruiken wij van de weeromstuit arme Anna’s blog op dit moment voor ons fascinerende woordenduel. Tragi-komisch, als je er over nadenkt, vindt U ook niet?

 14. @laarmans,
  Weet u waar ik mij over verbaas?
  De selectie die op dit blog wordt toegepast.
  Uw reactie van 24 januari 2014 om 14.04 uur wordt direct zichtbaar/geplaatst.
  Mijn reactie van 22 januari 2014 om 15:40 uur als antwoordt op uw reactie van 22 januari 2014 om 10:50 uur wacht nog steeds op goedkeuring.
  Of zijn Anna en u één en dezelfde persoon?

 15. Laten we dan hopen dat Anna snel uit haar winterslaapje ontwaakt, en mijn zeer uitgebreide reactie vrijgeeft.
  Blijf het overigens vreemd vinden dat deze en mijn vorige reactie wel gelijk zichtbaar zijn.
  Pas nadat mijn eerder geplaatste reactie is vrijgegeven, zal ik hier eventueel weer reageren.
  Alvast een prettig weekend.

 16. Mevrouw Geissler,

  U trekt een lade in mijn geheugen open, waarvoor mijn dank. Toen ik via- via bij ome Frik terechtkwam, had ik de nick R.Paulus. Ook hier fulmineerde ik met Tulay tegen veralgemiseringen, stereotyperingen en vooroordelen. Het werd ome Frik op een gegeven moment wazig voor zijn ogen omdat er een paar dissidenten de sfeer in zijn kippenhok verpestten dat hij mij een eeuwige ban oplegde.Van AP ken ik ook E.J.Bron met zijn artikelen van duistere schrijvers van extreem-rechtse blogs, zoals Kopp Verlag en pi-news.

  Hierna postte ik op Atikel 7 onder de naam Fulco, later werd dit Laarmans.Ook op Artikel 7 kwam Bertje Bron met zijn artikelen om de hoek zeilen. Na wat gezeik verdween Bron en begon zijn eigen site. Vanaf het eerste moment kreeg ik een ban, maar omdat ik meerdere IP adressen heb, kon ik nog wat tegengeluid geven.
  Inderdaad, mijn complimenten, ik nickte ook met p.redeker, met punt ertussen, haal je die punt weg dan staat er iets anders. Zo nickte ik nog met zo’n 8 a 9 andere namen. Maar op een gegeven moment had ik er de balen van en trok aan mijn palen. Nu lees ik Bron 2x per week. Niet ter lering, maar wel ende vermaak.Vermaak over zoveel domheid en onwetendheid.Enfin, u haat de islam, maar niet de geloofsgenoten. Ofwel? Wilders maakt die scheiding ook,
  de sjmiecht. Het is namelijk onzin, die scheiding. Ooit een islamvrije moslim gezien? Ooit een bijbelvrije christen gezien.Ooit een Feyenoorsupporter horen zeggen: ik haat de club Ajax, maar heb zijn spelers lief. Is toch onmogelijk?
  Elk geloof is een idee en een idee stop je niet door rigoreuze maatregelen, zoals uw bloggenoten en massa bepleiten. Bovendien kan het ook wettelijk niet.
  Mevrouw Geissler, uw politieke denkwijze is niet de mijne, verre van dat. Maar dat betekent niet dat ik, uw mening wegdraai of grove woorden ga gebruiken, zoals de Amsterdamse straatvechter MP. Ik ben atheist en bovenal humanist. Dat betekent dat ik de mens centraal stel. En wanneer mensen behorende tot een bepaald geloof, worden weggezet als 2e rangsburgers, als kakkerlakken die je moet verdelgen, als een kankergezwel dat moet worden uitgesneden ( het vocabulaire van reaganten op E.J. Bron), dan geef ik tegengas. Niemand sluiten we in Nederland buiten de maatschappij als ongewenst. Niet in mijn bijzijn.

 17. Ron

  Wat ik een veralgemenisering vind, vind je terug op nationalistische websites. Ik noem ze expres niet rechts, want rechts staat voor mij voor liberaal/v rijheid,verdraagzaamheid, nuanceringen.Daarom kan ik de PVV onmogelijk rechts noemen, want ze vloeken met alles wat ik onder rechts versta(zie boven)
  De PVV is een platte,populistische beweging met boerenslimheid gerund door Wilders, maar zonder politieke ideologie en diepgang.Dit was een zijsprong.
  Wat ik onder veralgemenisering versta is het volgende. De ontsporingen van de Marokkaanse jeugd in diverse steden wordt de hele moslimgemeenschap in heel Nederland aangerekend. Onzin, natuurlijk. We verwijten het blanke deel van een stad of regio toch ook niet de misdragingen of vernielingen van voetbalhooligans van bijv. Feyenoord, ADO Den Haag of FC Utrecht? Wanneer het echter Marokkanen zijn, dan gaat de strontkar eroverheen.Lijkt me knap oneerlijk.
  Wat de moslim in Nederland ook in zijn pantoffels wordt geschoven, zijn de rellen, de strijd en de wreedheden van zijn broeders in bijv. Het Midden Oosten. Hem wordt verweten dat hij zijn kop hier niet tegen opentrekt.Ik denk dat het hem niet interesseert, de ver van mijn bed show. Heb jij ooit een Nederlander gehoord over de smerige en onterechte inval in Irak met zijn 150.000 doden, het verjagen van Kadhafi omwille van de olie, de inval in Afghanistan om de pijpleidingen uit Kazachstan, de bodemschatten, de papaverteelt veilig te stellen? Nobody at all.
  Maar alles wat moslims en moslima’s in Nederland doen wordt bediscussieerd en veroordeeld. Nederlander, kijk eerst in je eigen land wat er mis is en wijs dan met je vinger naar een ander. Of hef het vingertje maar niet, want Nederland staat toch al in de wereld bekend als betweters en bedilmaniakken.

  • Misschien omdat Marokkanen selectief zijn in hun rottigheid en die richten tegen de Nederlanders.

   Goed voorbeeld: een Nederlander die porno bekijkt van gemartelde en verkrachte kleuterjongetjes, is objectief slechter, dan een Marokkaan die een Nederlandse in de billen knijpt. Echter, de genoemde Nederlander zou in de gevangenis zelfs van Nederlandse gevangenen flink klappen krijgen, de genoemde Marokkaan zou bij een ruzie meteen tien, twintig vrienden en familie kunnen optrommelen. En als een Nederlander een Marokkaanse in de billen zou knijpen, zouden de Marokkanen meteen begrijpen dat niet alleen een vrouw, maar de Marokkaanse gemeenschap wordt aangevallen, en als zodanig optreden.

   Ander voorbeeld. Als een Pool het huis van een Nederlander binnenloopt, en spullen pakt, verplaatsen die spullen zich van de Nederlandse naar de Poolse gemeenschap, en is dus niet alleen de Nederlander, maar ook de Nederlandse gemeenschap getroffen. Overigens vormen Polen nu patrouilles om hun vrouwen te beschermen tegen Tsjetsjeense migranten.

   Overigens zou het aantal gevallen van kinderporno onder Nederlanders flink dalen, als Nederlandse mannen elkaar zouden bijstaan bij het versieren van volwassen Marokkaanse vrouwen. Daarvoor is het echter wèl nodig dat kinderen van Nederlandse mannen en Marokkaanse vrouwen als volledig Nederlands worden geaccepteerd.

 18. @oogenhand

  Wat ben ik blij dat er één persoon is die weet hoe een Marokkaanse Nederlander in groepsverband en individueel denkt. NOT.

  • Ik ben zèlf een “Marokkaanse Nederlander”. Met baard praten mensen in het Marokkaans tegen mij, zonder baard praten mensen in het Nederlands tegen mij. Ik schuimbek niet over ritueel slachten en ritueel besnijden, dus weer een vooroordeel over “PVV-ers” weerlegd.

 19. De PVV is tegen ritueel en kosjer slachten, dus hoezo vooroordeel? Het is een oordeel, breed gedragen door het PVV clubhuis. By the way: ben jij de oogenhand die post op de nazistische-en antisemitische site Een Andere Kijk?

 20. @oogenhand

  Heb een half uur geleden een uitspraak van de professor op Frontaal Naakt gepost. Poeh,poeh,poeh, niet mis en fris allemaal. En jij bent het er mee eens?

 21. Dit is op De wereld van Anna herblogden reageerde:

  Feestje! Mijn blog heeft inmiddels 1000 bezoekers bereikt! Het populairste blog wat ik tot op heden heb geschreven gaat over de angst voor de islam onder Nederlanders. :) Het heeft een flinke discussie op gang gebracht destijds. Ik wil er aandacht aan blijven besteden, omdat ik vind dat niemand op grond van geloofsovertuiging (of wat voor reden dan ook) gediscrimineerd mag worden. Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ik vind dat niemand in een hoekje mag worden gedrukt en ik ben tegen stigmatisering! Schrijftechnisch is het geen hoogwaardig stuk, maar het heeft een goed doel. ;-)

  • Goed bezig Anna, knap dat je ondanks de boze en soms schokkende reacties gewoon lekker bij je standpunt blijft. Ik zal er binnenkort misschien ook wel een stukje aanwijden en dit artikel herbloggen.
   Hou je taai! x

 22. Dit is op Take This Now herblogden reageerde:
  Ik kwam dit artikel tegen op annaenhaarwereld.wordpress.com

  Zelf ben ik ook gelovig, maar dan zonder geloof. WAT HUH?!!! Ja, nou ik geloof in God, maar ik hang geen geloof aan. Waarom niet? Omdat ik niet volgens de regels van een godsdienst leef. Ik kan mezelf moslim noemen omdat ik Islamitisch ben opgevoed, maar feit is dat ik nou niet bepaald Islamitisch leef. Daarbij vind ik niet dat je meteen een goed moslim of christen bent als je alle regels van het boek volgt. Het kan zo zijn dat je niet gelooft maar wel alle regels naleeft, uit angst. Dat maakt je geen goede gelovige.
  Ik geloof voor mezelf, vanuit mijn hart en geen regels die mij vertellen hoe ik dat moet doen. Daarbij vind ik het belangrijker een goed mens te zijn voor anderen, zonder dat een boek zegt dat ik dat moet doen. Niet dat ik iets tegen christenen, joden, moslims of mensen met een ander geloof heb. IK heb juist heel veel bewondering en respect voor, mits er geen misbruik wordt gemaakt van het geloof.

  Nu ik er over nadenk.. Eigenlijk vind ik het Christendom maar niks. Het moet afgeschaft worden. Waarom? Nou ja, het zijn allemaal vieze kinder verkrachters. Je leest het elke keer weer in de krant. Elke zondag naar de kerk, maar ondertussen gebeuren er allemaal gekke dingen. Ze zijn een gevaar voor de samenleving, een gevaar voor kinderen. Ze zijn allemaal hetzelfde!

  Schrok je daar een beetje van? Maar goed dat ik het niet meende! Waarom ik het dan wel neerzet, zo op mijn blog? Omdat moslims elke dag zulke reacties moeten tegenkomen, of zelfs erger. ”Waren de moslims maar vergast in plaats van de joden”. Elke dag worden moslims over eenn kam geschoren, het zijn allemaal terroristen wordt er gezegd. Angst voor een bepaalde groep kan voor grote problemen zorgen.

  Daarom herblog ik dit bericht.

  Heb lief en respecteer elkaars geloof!

  Groetjes,

  Haz

 23. STEDEN IN GEVAAR!
  In Amsterdam, die op het punt staat binnen een of twee decennia de eerste grote Europese stad met een islamitische meerderheid te worden, worden continue roofovervallen gepleegd. Moslim jongeren beroven steeds meer. Er worden meer juwelier aangevallen…
  Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Nederland telt zo’n 3900 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. 600 daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 1650 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten. 

  Uit politiecijfers blijken jongeren van Marokkaans afkomst oververtegenwoordigd te zijn, evenals jongeren van andere etnische afkomst, zoals Turken en Antillianen. Ook zouden de multi-etnische gangs aan een opmars bezig zijn.

  Feit is dat in het algemeen Moslims het meest opvallen in Nederland.
  Moslims voeren naar eigen zeggen een oorlog tegen Nederland.  In feite is er niets anders aan de gang dan een al 14 eeuwen durende verdedigingsoorlog tegen het Mohammedanisme.
  Alleen schuiven de goed georganiseerde en ontwikkelde landen het probleem voor zich uit totdat het onbeheersbaar wordt. Men heeft er even geen zin in, te verwend en te decadent om de eigen cultuur en vrijheid te verdedigen Maar toch, het is en blijft oorlog.

  Met de  Nederlandse geld  opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren groeien razendsnel en maken hun militaire opleiding in in Syrie af…Moskeeën gaan gewoon door met de militanten opleiding. Er worden steeds meer Moslim strijders geronseld.
  De imams werken harder dan ooit! Ze radicaliseren en leiden een hele nieuwe generatie militanten op.
  De duizenden rekruten zijn geronseld door nieuwe netwerken die hun een bevoorrecht leven en een heldendood in dienst van Allah voorspiegelen.
  Ook  besloten veel jonge moslims die met de Nederlands geld opgevoed zijn, de wapens op te nemen tegen de niet islamieten of tegen de Christenen is Syrie!

  Een deel van de eerste lichting Syrië-gangers is de afgelopen tijd naar huis teruggekeerd. Moslim organisaties zien deze mensen als de helden…! Deze veteranen hebben een grote werfkracht. Zij bepleiten hun zaak met gezag en enthousiasme en halen veel jongemannen over hun voorbeeld te volgen. Moskeen in Nederland zijn opleidingscentrum geworden van deze gevaarlijke groeperingen…

  Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden strijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren.
  De propaganda levert niet alleen aspirant-rebellen op; het omgekeerde is ook waar. Elke Europese moslim die zich bij de Syrische rebellen aansluit onderstreept de bewering van radicaalislamitische opstandelingen in Syrië dat zij een heilige oorlog voeren met kosmische betekenis. Mooi meegenomen is verder dat het thuisfront van de West-Europese strijders doorgaans veel diepere zakken heeft dan dat van rebellen uit Syrië zelf of van hun strijdmakkers van elders in het Midden-Oosten.

  De essentie van hele verhaal is dat de islam ontmaskert wordt als een moorddadige militaire doctrine met de sharia als richtsnoer en vermomd als religie en met als doel de suprematie over de wereld in de vorm van een Kalifaat of Emiraat. Het Osmaanse rijk wat nu Turkse leider Erdogan probeert te herleven was de grootste poging daartoe.
  Het woord god van de islam voorgesteld als al omvattend moreel superieur oordelend opperwezen is zoals gezegd een fictie. God is slechts een woordje. Het islamitisch opperwezen bestaat niet. De islam is geen religie maar een als religie vermomd moorddadige militaire doctrine omdat in de schriften van de islam wordt aangezet tot moord.
  Voor aanzetten tot moord bestaat geen morele rechtvaardiging en daarom is islam geen religie.
  De islam probeert de moraal en de rechtzinnigheid van de christelijke en Joodse filosofie te monopoliseren, te usurperen (vervangingstheologie). Elke moslim die handelt naar de islamitische geschriften is een latente potentiële moordenaar.
  Op deze manier voeren Marokannen en andere Moslims een gevaarlijke strijd tegen Nederland. De corrupte politieke elites van de westerse landen willen dit zelfs goed.
  Er komen steeds meer Moskeen en Islamitische scholen bij…Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in  laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.
  Nederlandse autoriteiten hebben nog geen oplossingen voor deze gevaarlijke ontwikkeling? Criminele organisaties, terroristische organisaties, roversbenden etc.
  Op hetzelfde moment gaat de islamitische immigratie in het land niet alleen door, maar neemt toe. Sinds 6 jaar groeit de bevolking alleen via Moslims die als vijand binnenkomen!!.

  • Welja, ik zou ook kunnen zeggen dat katholieken niet deugen vanwege de 884 priesters die uit hun ambt zijn gezet en de 3420 zaken die tegen priesters liepen en lopen de afgelopen 10 jaar, allemaal over misbruik.
   Ik zou kunnen zeggen dat Nederlanders pedofielen zijn, gezien de nieuwsberichten over pedofilie wat bijna altijd een Nederlander betreft. Oh en niet te vergeten de zedendelicten, kinderporno, mensenhandel en misbruik waar Nederlanders in het buitenland mee bezig zijn. Maar ik kan genuanceerd denken dus ik scheer niet mensen met een bepaald geloof of afkomst over een kam.

  • Een flink verhaal maar ik weet niet wat ik hier mee moet. Er worden totaal geen bronnen genoemd waardoor de beweringen niet getoetst kunnen worden. Uiteraard zitten er wat feiten in jouw verhaal waarvan iedereen weet dat het waar is. Het is bekend dat kansarme en werkloze jongeren vaak terecht komen in de criminaliteit en dit heeft toch echt NIETS te maken met de islam. In Amerika is 58% van de gevangenen African American of Hispanic terwijl ze maar 25% van de bevolking uitmaken (bron: http://www.naacp.org/pages/criminal-justice-fact-sheet). En de meeste zijn waarschijnlijk geen moslim maar christen (bron: http://www.holysmoke.org/icr-pri.htm).
   Dat jij niet in een god gelooft is jouw goed recht. Maar om het geloof in een God als gevaarlijk te bestempelen is wel heel kort door de bocht. Tenslotte gelooft zeker de helft van de wereld in deze ene God. Ik hoef het jou natuurlijk niet te vertellen want jij hebt je verdiept in de islam, maar voor de overige lezers: joden, christenen en moslims geloven in dezelfde God, de God van Abraham (bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Abrahamitische_religies). En misschien heb je gelijk, we hebben tenslotte een paar dagen geleden herdacht hoe een groep volgers van deze God een andere groep volgers probeerde te vernietigen. We hebben er zelfs twee minuten stilte voor gehouden.
   Als ik jouw verhaal lees kan ik een aantal conclusie trekken. Je vermeld niet wie of wat jouw bronnen zijn (ik wel). Je speelt in op de angst en het gevoel van onveiligheid. Je gebruikt dus allerlei indoctrinatie technieken waarvan je de islam beschuldigt. Eigenlijk moeten we jou en degene die de zelfde mening hebben als jij op één lijn plaatsen met de extreme moslims. En dus bestempelen als een gevaar voor de samenleving. Jullie zaaien haat en proberen het land te ontwrichten.
   Als jullie ons nu gewoon met rust laten dan kunnen wij in harmonie samenleven met onze moslim landgenoten.

 24. Anna, ik bewonder je moed en inzet! Ik heb onvoldoende kennis van de islam om mijn mening te onderbouwen met geldige argumenten. Ik waag me er dan ook niet aan maar gevoelsmatig zitten we op een lijn. Een ding is zeker: angst is een slechte raadgever!
  Groetjes, Anneke

 25. Beste Anna,

  Ik ben net zo ‘naief’ ;) als jij. Ook ik geloof in het goede van de mens, en in leven vanuit liefde en niet vanuit angst (=haat).
  Waar ik zelf achter ben gekomen, met een kindje in mijn buik van een islamitische vader, is dat de meeste moslims, niet alle, net als het overgrote deel van de maatschappij niet wakker is. Zij zijn gevangenen van hun eigen geest en een slecht geinterpreteerde en verkondigde boodschap. En dit is geldend voor 95% van de wereldbevolking.

  Wij zijn onze natuur verloren. We leven uit ons hoofd in plaats van ons hart. Compassie voor een ander is ver te zoeken. Daar kunnen we met zijn alle boos om zijn, of angstig, of we kunnen het gewoon bij onszelf houden. In de spiegel kijken is heel pijnlijk. Hoe geindoctrineerd Islamieten lijken, in de spiegel kijken en zien wat media en meningen van anderen met onze eigen geest doen, is moeilijk. Eerlijkheid, diep in de geest kijken en jezelf vergeven voor hypocrisie zijn moeilijk voor ons enorme westerse ego.
  Spiegeltje, spiegeltje… De mening die we vormen over een ander is de mening die vormen over onszelf. Geen spoortje zelfliefde te bekennen.

  De wereld om ons heen is een reflectie van onze eigen geest.

  Dus een geest vol liefde, reflecteert een wereld vol liefde. ( zoals o.a jouw Jezus, maar ook vele andere van zijn voorgangers en nakomers). En zolang dit pijnlijk blijft voor de slapende mensheid, zolang er om gemoord wordt. Helaas zijn WE nog te barbaars.

  Ik geloof en vertrouw op verbetering en bewustzijn is wat er voor nodig is. Bewustzijn heeft de langste adem!

 26. EU leiders verzinnen “Europese islam”!

  EU islam wordt dus niet meer een onmenselijke, wrede ideologie zonder enige compassie of mededogen.
  Leugens van een niet bestaande “gematigde Europese islam” is een gevaarlijke wapen tegen de Europese volkeren. Op deze manier bekering tot de “ware islam”, gevolgd door burgeroorlogen door heel Europa is onvermijdelijk…
  Moslims kunnen nu hun “ware islam” aan de oorspronkelijke bevolking makkelijker op te leggen, want EU verraders staan volledig achter hen. Volgens zogenaamde Brusselse propaganda, islam is een “religie van de vrede”, “islam is goed maar ISIS is niet goed.” en de echte EU islam zou niet meer de wreedheid hebben die men gewend is bij de hele islamitische wereld.
  De “gematigde EU Islam” zal zich binnen 5 jaar bij extremistische Islamitische groepen aansluiten waarna er in meerdere grote steden in Nederland een burgeroorlog zal losbarsten, denk aan steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Lelystad …

  Meer dan 30 jaar het beleid van islamisering implementeren!

  We hebben het nu over een vijandige buitenlandse jihadisten onder leiding van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren, imams, politicus die overal infiltreren, agenten van geheime diensten die in Nederland jihadisten aansturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.
  Huidige leiders zijn niet een beetje dom, maar zeker achterlijk.

  Hoe stom, achterlijk, lomp, idioot, enzovoort kunnen deze politici zijn! Haagse jihadist is niet zomaar uit de hemel gevallen, in Nederland is hij/zij een logische gevolg van huidige islamisering beleid die nog steeds verdedigt wordt door de VVD, PVDA, SP, D66, GL en CDA!

  Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’.  

  De kern van het islamiseringsbeleid blijft hetzelfde: “moslim is goed maar jihadist is niet goed.” Terwijl de islam als geheel alleen via terroristische organisaties wordt verspreid. Wat voor ISIS levensbelang is, wordt door Nederlandse politici voorbereid, ze willen niet stoppen met de islamisering van Nederland. En ISIS toont het ware gezicht, de wrede, onverbiddelijk dood en verderf zaaiende tronie van die zogenaamde “religie van de vrede.” die domme politici voor ISIS als vrijwilligers propageren.

  Het is een paradigma-probleem. De Nederlandse samenleving is overspoelt met de moslims… De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves en zelfde politici maken zich bijvoorbeeld helemaal niet meer druk om de oorspronkelijke bewoners van de oude wijken in de grote steden, die tot getto’s zijn verworden. Nederland is verkwanseld, dat de identiteit van Den Haag nu onherkenbaar is getransformeerd. Elke dag komen de jihadisten richting het vermaledijde Nederland toe zonder zich druk te maken om hun islamitische identiteit, maar zodra zij naderhand dreigen te worden uitgewezen dan kan dat om allerlei redenen niet van de VVD, PVDA, D66, GL en CDA!

  CDA

  Niet alleen PVDA, D66, SP en GL maar ook CDA wilt graag dat de instroom van Moslims doorgaat. Dus meer jihadisten in Nederland die zich concentreren met name op de sluipende overname van de Nederland, mogen wel binnenstromen.
  Onder de CDA regeringen werden honderden kerken omgevormd tot de moskeen. CDA prominenten openden nieuwe moskeen,islamscholen. Balkenende poseerde met zijn heilige hoofddoek moslima’s..!Zoveel stupiditeit en nu Buma heeft over de Jihadisten. Dit is dus eigen product! Meer ontwikkelingshulp naar moslimlanden, jaarlijks miljoenen voor de uitkeringen in moslimlanden, kinderbijslagen voor de creatie van nog meer jihadisten. CDA wilt dat deze jihadisten nu niet worden uitgezet, ze willen de islamitische subsidieclubs te bekostigen.
  CDA beleid van de laatste 35 jaar voor dit land doet niet ter zake omdat dit gemeenschappelijk beleid is. Deze 35 jarige chronische fout toegeven is als een politieke faillissementsverklaring. M. Rutte is en blijft een veilingmeester die Nederland tegen het hoogste bod verkoopt! VVD, Pvda, D66 en CDA verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. Ze praten over de ISIS, maar gelijktijdig doen ze alles, wat ISIS nodig heeft om aan de macht te komen: de volledige steun die VVD en PVDA hebben gegeven aan islamitische Immigratie, moskeeën, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van.

  De CDA islamiseert van binnenuit…daarom is er zoveel weerstand tegen de stopzetting van islamitische immigratie, stopzetting van moskeebouw en islamscholen in Nederland…

  IMAMS EN JIHAD

  Van de CDA mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen: moskee bouwen, gescheiden man/vrouw verdeling in theater, zwembaden, universiteit symposiums, bikini, sharia wijken, polygamie, hedendaagse slavenhandel, ongelijkheid in rechtspraak, gedwongen bekeringen etc, dit is dus volgens CDA geen jihad, godsdienst staat boven alles!
  Terwijl, Ministers en burgemeesters zich als EU of VN gezanten gedragen, krijgen de Jihadisten grote kansen om een nieuwe provincie van islamitische Ummat-kalifaat met hoofdstad als Den Haag te stichten.
  Dit alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders…De gewone burger wordt tot de laatste door de overheid zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, ze zijn enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman nu uiteindelijk afstand moet nemen van deze partijen.

 27. Ik begrijp die haat die je in je artiekel beschrijft ik heb dat ook vaak die haat en argwaan naar moslims maar ook die rare angst dat over 20 of 30 jaar er alleen nog maar minaretten boven de west europese velden uitsteken en dat mijn moeder zus en nichten in een boerka lopen inplaats van in hun spijker broeken maar zijn mijn emoties terecht? ik weet het vaak niet de ene groep zegt dat europa in 2050 een islamitische staat is de andere groep preekt het tegendeel zoals jij. ik zie door al die verschillende informatie en meningen de bomen door het bos niet meer deze verwarring wil mij snachts wel es wakker houden

  • Hoi Joost,

   Ik kan je helaas niet vertellen of jouw angst werkelijkheid gaat worden. Niemand weet hoe het er tegen die tijd uit gaat zien. Ik kan je wel vertellen dat moslims in Nederland meer verwesterd zijn geraakt. Steeds meer moslims en niet-moslims komen met elkaar in contact. Sommigen worden zelfs verliefd. Meestal zet die trend zich zo voort dat de minderheidsgroep (moslims) zich aanpast aan de meerderheidsgroep (niet-moslims) (in Nederland dan). Maar goed, die zekerheid kan ik je natuurlijk niet geven.

   Ik ben het natuurlijk niet eens met de groep die moslims haat. Een aantal mensen, waar ik ontzettend van houd, zijn moslim. Misschien is het juist omdat je alleen informatie hebt vanuit de wetenschappelijke of religieuze hoek dat je bang bent. Het klinkt inderdaad allemaal best eng. Als je moslims leert kennen, dan ga je misschien vanzelf merken dat het merendeel van hen juist allesbehalve angstaanjagend is. De islam heeft naast (voor ons) negatieve aspecten ook heel mooie overtuigingen.

   Hopelijk kun je ooit met een gerust hart gaan slapen. Het lijkt me heel naar om er wakker van te liggen. Probeer het los te laten. We zien wel hoe het gaat verlopen. Niemand kan religie afdwingen, dus ik verwacht niet dat jouw moeder, zus en nichten ooit in een boerka zullen lopen (mocht dat je geruststellen).

  • Hoi Mil,

   Wat jammer dat je zo angstig bent voor de islam. Ik snap dat je daaropvolgend bang bent voor de toekomst. Maar vergeet niet, niemand kan een bepaald geloof afdwingen. Ik denk dat je er alle vertrouwen in mag hebben dat jouw kinderen en kleinkinderen hun vrijheid niet laten afnemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s